วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความหมายของประชาธิปไตยประชาธิปไตย (democracy) คือแนวคิดที่เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดก่อนหน้า ที่เชื่อว่าประชาชนมีชีวิตอยู่เพื่อเสริมสร้างบารมีหรือความมั่งคั่งให้กับกษัตริย์ หรือมีชีวิตตามความต้องการของพระเจ้า การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้เป็นผลจากยุคแสงสว่าง
การนำแนวคิดประชาธิปไตยมาใช้จริงนั้นมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน จากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบ ไปเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่บางประเทศก็เป็นแค่ในนาม บางประเทศเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีเสรีภาพ หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ บางประเทศเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และบางประเทศก็พัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐบาล และมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ
ประชาธิปไตยนั้น กล่าวได้ว่ามีความหมายทั้งในแง่อุดมการณ์หรือลัทธิความคิดทางการเมือง และความหมายในเชิงระบอบการปกครอง โดยเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปว่า ระบอบการปกครองที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกลไกเงื่อนไขรองรับศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมคือการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ถือว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจ
คำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากภาษากรีกโบราณว่า “Democratia” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า “Demo” หมายถึง ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไป นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กล่าวถึงคำว่า demo หรือ demos ว่ามี 2-3 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ประชาชนหรือสาธารณะชนดังกล่าวไปแล้ว อีกความหมายหนึ่งคือ ชายฉกรรจ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นทาส มีอิสระและได้แสดงตนว่าสามารถทำหน้าที่ปกป้องนครรัฐของตนเองได้
ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือสภาประชาชน หรือ “ekklesia” ซึ่งเป็นที่รวมของรายชื่อประชาชนทั้งหลาย) อีกคำหนึ่งที่ประกอบคือ “cratia” ที่มีความหมายถึง ระบอบการปกครอง อันอาจจะสรุปความหมายของประชาธิปไตยได้จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของประธานาธิบดีลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยคือการปกครอง “ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชน โดยจะมีการกำหนดวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้

49 ความคิดเห็น:

 1. ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ประชาชนควรให้ความเคารพในการมีประชาธิปไตยด้วยย


  อย่าใช้แต่กำลังในการตัดสินปัญหา และไม่ควรยึดเสียงข้างมากเป็นข้อตัดสินในการแก้ปัญหา

  ตอบนำออก
 2. ประชาชนมีสิทธิและเสีรีภาพในการดำรงชีวิตก็จริง แต่ไม่ควรใช้สิทธิและเสีรีภาพของแต่ละบุคคลทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน การยึดตามหลักเสียงข้างมากอาจไม่นำไปสู่ผลสำเร็จเสมอไป ควรจะคำนึงถึงสิทธิส่วนน้อยเพื่อนำไปสู่ ความสมานฉันท์

  ตอบนำออก
 3. Democracy for people
  Democracy to people
  Democracy by people

  ประชาธิปไตยเป็นของ ประชาชน เพื่อ ประชาชน และ โดยประชาชน

  ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการตัดสินใจภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ของประเทศ

  ตอบนำออก
 4. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2551 12:40

  ประชาธิปไตยมีไว้สำหรับคนที่คิดเป็น

  ตอบนำออก
 5. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2551 23:09

  อยากกให้คนไทยรักกันมากๆๆน่ะครับ!

  ตอบนำออก
 6. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2551 08:32

  รักกันมากๆนะครับคนไทย

  ตอบนำออก
 7. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2551 08:34

  ช่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบนำออก
 8. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2551 08:37

  ทำไมคนไทยไม่สามัคคีกันอ่า  อยากเห็นคนไทยสามัคคีกัน
  มาช่วยกันแก้ปัญหานะครับ

  ตอบนำออก
 9. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2551 08:40

  รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนๆก้อไทยด้วยกัน

  ตอบนำออก
 10. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2551 08:42

  love thailand for the own king

  ตอบนำออก
 11. ถ้าไทยไม่รักไทย แร้วใครจะมารักเรา...

  ตอบนำออก
 12. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2551 03:25

  เผาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งซะ สำหรับประเทศไทย พูดจิงๆ จากใจ

  ตอบนำออก
 13. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2551 05:11

  อยากให้ประชนชนรักสิทธิของตัวเองแต่ให้เคารพสิทธิขิงกันและกัน

  มีความอดทน รักประเทศ

  ยิ้มเข้าไว้

  ประเทศไทยจะได้มีแต่ความสุข และสงบ ดังเดิม ^^

  ตอบนำออก
 14. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2551 22:45

  ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ได้เป็นของใครโดยเฉพาะ การปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นนี้เป็นการปกครองที่ดีเพราะมีการให้สิทธิ เสรีที่เท่าเทียมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง ไม่มีการจำกัดสิทธิ เสรีในการแสดงความคิดเห็นของทุกคนภายในประเทศ ~Y~

  ตอบนำออก
 15. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2551 23:56

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
  มีประโยชน์สำหรับเยาวชนไทยในปัจจุบัน
  ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
  ได้รู้ในบางเรื่องที่ยังไม่รู้ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบนำออก
 16. การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดแต่ถ้าประชาชนไม่เข้าใจในประชาธิปไตยไตยก้อาจจะทำให้สิทธิและเสรีภาพเสียไปก็ได้

  ตอบนำออก
 17. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 04:29

  เนื้อหามีสาระความรุ้มากเลยคับ

  ทำให้เข้าจัยเกี่ยวกับประชาธิปไตยขึ้นเยอะเลย

  thankๆๆๆ

  ตอบนำออก
 18. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 04:41

  ได้รับความรู้เเละความเข้าใจมากขึ้น

  ตอบนำออก
 19. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 04:49

  ประชาธิปไตย ..เปงแบบนี้นี่เอง

  อ่านะ..เกิดมาพึ่งรุ

  ขอบคุงครับป๋ม

  ตอบนำออก
 20. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 04:57

  คนไทยต้องรักกันไว้ใช้สิทิและหน้าที่ของเราให้ถูกต้องด้วย

  ตอบนำออก
 21. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 05:18

  ขอบคุณครับ ได้รู้ถึงรายละเอียด ของคำว่า ประชาธิปไตย เพิ่มขึ้น

  ตอบนำออก
 22. รักกันไว้เถิด

  ้เราเกิดร่วมเเดนไทย

  ตอบนำออก
 23. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 05:26

  ขอบคุณครับ ได้รู้ถึงความหมายประชาธิปไตย ดีมากเลย


  loook_mu

  ตอบนำออก
 24. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:02

  อยากให้ประเทศมีการปกครองที่ดีกว่านี้ ไม่ทะเลาะกัน


  สงบสุข

  ตอบนำออก
 25. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:03

  ได้รุ้ถึงประชาธิปไตยย


  ดีมากๆๆ

  ตอบนำออก
 26. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:05

  สามัคคีกันเข้าไว้

  ตอบนำออก
 27. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:13

  อ่านแร้วก็ทำให้เข้าใจในประชาธิปไตยมากขึ้น  แต่ก็ต้องรักแระสามัคคีกันมากๆ

  ตอบนำออก
 28. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:16

  เวลาคนไทยภาคไหน ประสบอุบัติเหตอะไร ประชาชนจากทุกทิศทุกทาง ก็ต่างถยอยของมาช่วยเหลือกันเสมอๆ แต่เวลา เกิดปัญหา ทำไมคนไทยเราไม่ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาล่ะ??
  ประเทศเราเป็นประชาธิปไตย เราต้องคิดถึงส่วนรวมไว้น้าคร้า

  ตอบนำออก
 29. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:28

  ประเทศไทยเป็นของทุกคนน้า

  ตอบนำออก
 30. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:31

  นี่แหละความหมายที่แท้จริง
  ของประชาธิปไตย
  ^^

  ตอบนำออก
 31. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:50

  เนื้อหาน่าสนไจ

  เป็นเรื่องใก้ลตัว

  เนื้อหาดีจริงๆ

  ตอบนำออก
 32. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 06:53

  democracy is freedom

  ตอบนำออก
 33. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 07:09

  น่าสนใจดี

  ตอบนำออก
 34. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 07:46

  รักกันไว้ สามัคคี เราคือไทย

  ตอบนำออก
 35. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 08:02

  นี่คือความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริง

  อยากให้คนบางกลุ่มได้เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความหมายของ

  ประชาธิปไตยซักที

  ตอบนำออก
 36. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 08:19

  ดีนะเนี่ย
  ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
  ดีใจที่ได้อ่านมากๆคะ
  โชคดีมากคะ

  ตอบนำออก
 37. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2551 08:32

  แนวทางของ เราวิถีทางของเรา

  เราสร้างขึ้นมาเอง เราเปงคนเลือกเอง(ไอ้หย่าาาหล่อๆๆๆๆๆ)

  เปงแนววความคิดที่จ๊อสสสมาก

  นะคับยอดด

  โดย-->อย่าไปเกรงคับเพ่

  ตอบนำออก
 38. ประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่อาจเป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด

  หากมีการนำไปใช้ก็ควรคำนึงถึงเเก่นที่แท้จริงของความเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่เเค่เอาประชาธิปไตยมาอ้างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล

  ไม่รู้ว่าคนไทยนั้นพร้อมหรือยังสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย? พร้อมด้วยศักยภาพทางความคิด หรือพร้อมเเค่ในนาม?

  ตอบนำออก
 39. ประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพที่สุด ถ้าหากทุกคนรู้จัก เข้าใจ เข้าถึง มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

  ดังนั้นเมื่อเราทุกคนคิดว่าปชต.เป็นของเราทุกคน ประเทศชาติย่อมจะมีความสงบสุข!!!

  ตอบนำออก
 40. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 07:08

  ประชาธิปไตย เป็นระบอบปกครองที่ดีที่สุด และต้องเป็นที่ยอมรับของสากล

  ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่ของอำนาจมืด หรือมือที่มองไม่เห็นใดๆ ทั้งสิ้น

  ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ได้ผู้นำประเทศ (นายกรัฐมนตรี) มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่การแต่งตั้ง หรือสรรหา

  ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอิสระเสรีในความคิด แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ใช่เอากฎหมู่มาใช้

  ตอบนำออก
 41. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:32

  ................

  ตอบนำออก
 42. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:33

  เทศบาลนคร กะเทศยาลเมือง มานแต่กต่างกันตรงไหนอ่า

  ตอบนำออก
 43. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:33

  เทศบาลเมืองใหญ่กว่ามั่ง

  ตอบนำออก
 44. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:34

  เหรอ แล้วไงมีเยอะกว่าเทศบาลนครอ่า

  ตอบนำออก
 45. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:34

  ช่ายๆ ทั้ง ที่ระเทศไทยมีแค่76จังหวัดเองเนอะ

  ตอบนำออก
 46. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:35

  อ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบนำออก
 47. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:36

  จะแบ่งยังไงก้อชั่งเหอะ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก้อแล้วกัน

  ตอบนำออก
 48. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 09:36

  อ่าๆๆๆๆ

  ตอบนำออก
 49. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2551 11:23

  กระทู้นี้ เรื่องประชาธิปไตยนะ มาถามเทศบาลซะงั้น เด๋วปั๊ด ตีก้นซะเรยนิ

  ตอบนำออก